Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Hazırlık Yönergesi

13/10/2015 13:33:59 - 03/03/2016 13:33:59 - 3424 Okunma

                (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 6 nolu karar ekidir.)              EK-3

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ 

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI 

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü tarafından yürütülen Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü tarafından yürütülen Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı öğretiminin yönetim, planlama, uygulama ve değerlendirme esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin (ı) bendi, 14 ve 49 uncu maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı (İYSBS): Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek amacıyla yapılan sınavı, 

b) Dekan: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanını, 

c) Bölüm: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümünü, 

ç) Bölüm Başkanı: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölüm Başkanını, 

d) Fakülte Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulunu, 

e) Fakülte Yönetim Kurulu: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu, 

f) Hazırlık Sınıfı: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını, 

g) Öğrenci: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü’nde  öğrenim görme hakkı kazanmış gerçek kişileri,  

ğ) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini (KLÜ), 

h) Yabancı Dil: İngilizceyi, 

ı) Yönerge: Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim ve Sınav Yönergesini, 

i) Rektör: Kırklareli Üniversitesi Rektörünü 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretime İlişkin Esaslar 

 

İngilizce dil öğretiminin amacı 

MADDE 5 - (1) Hazırlık öğretiminin amacı, öğrencilere anılan dilde sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek ve çeviribilime ilişkin İngilizce kaynakları, yayınları takip ederek akademik araştırma yapabilecek düzeyde dil becerisi kazandırmaktır. 

 

Zorunlu hazırlık sınıfına kabul ve kayıt 

MADDE 6 - (1) Öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfına kayıt işlemleri Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esasları gereğince, her öğretim yılı başında Rektörlükte yapılır. 

(2) Hazırlık sınıfı derslerine Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümüne kayıtlı olmayan öğrenciler kabul edilmez. 

 

Akademik takvim ve öğretim 

MADDE 7 - (1) Hazırlık sınıfının akademik takvimi, ilgili birim ve Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(2) İngilizce hazırlık sınıfında öğretim süresi iki yarıyıldır. Güz ve Bahar yarıyıllarında öğretim, Fakültenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde başlar ve Fakültenin final sınavlarının son haftası biter. Hazırlık sınıfında geçirilen süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.   

(3) Hazırlık sınıfında, haftada en az 24 saatlik bir program uygulanır. Fakülte Kurulunca bu program 30 saate kadar çıkarılabilir. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin lisans programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.  

(4) Hazırlık sınıfı şubeleri en çok 25 öğrenciden oluşur. Yeni şube Fakülte Kurulu kararı ile açılabilir.  

(5) Fakülte Kurulu ve Üniversite Senatosunun kararı ile mevcut derslere yeni dersler eklenebilir veya çıkarılabilir. 

(6) Hazırlık sınıfı derslerine dinleyici ve konuk öğrenci kabul edilmez. 

 

Hazırlık Sınıfı Koordinatörü  

MADDE 8 - (1) Hazırlık sınıfındaki öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu uygulama esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Dekan tarafından bir yıl süreyle bir Hazırlık Sınıfı Koordinatörü ve Koordinatör Yardımcısı görevlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfı ders programı ve müfredatı Koordinatör tarafından hazırlanıp Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Koordinatör, müfredatın ve ders programının geliştirilmesi, uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, diğer konularda hazırlık sınıfına ders veren öğretim elemanları ile istişare, gözden geçirme ve çalışma toplantıları yapar, bu faaliyetlere ilişkin olarak hazırladığı raporu öğretim yılının sonunda bölüm başkanlığına sunar.  

 

Sınav ve Değerlendirme Komisyonu  

MADDE 9 - (1) Hazırlık sınıfında gerekli sınav sorularını hazırlayıp uygulamak ve değerlendirme yapmak üzere Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü tarafından biri başkan, en az üç öğretim elemanından oluşan Sınav ve Değerlendirme Komisyonu bir yıl süre ile görevlendirilir. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölüm Başkanı ve hazırlık sınıfında derse giren öğretim elemanları Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun doğal üyeleridir. 

Seviye belirleme ve yeterlik ölçütleri 

MADDE 10 - (1) İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı; Öğretim yılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte bölüm başkanlığında oluşturulan Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Bu sınavla öğrencinin hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı ile hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir. İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Bu seviyenin altında kalanlar puan gruplarına göre sınıflandırılarak hazırlık sınıfına, sınava katılmayan öğrenciler ise, hazırlık sınıfının en alt seviye grubuna yerleştirilir.  

İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına;  

a) Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı programına yeni kayıt yaptıran, 

b) Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfının ilk yılı sonunda başarısız olan ya da devam koşulunu sağlamayan,  

c) Hazırlık Sınıfı süresi içerisinde kayıt donduran, 

ç) Hazırlık Sınıfında devam şartını sağlamış, yılsonu Yeterlik Sınavında başarılı olamamış öğrenciler  girebilir. 

(2) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü tarafından Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Bahar yarıyılı başında ikinci bir İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı da yapılabilir. Sınavın tarihi, yeri ve şeklini Fakülte Yönetim Kurulu belirler.  

(3) Ek kontenjanla gelen öğrenciler için İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı, kayıt işleminin bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. 

(4) İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavının lisans programı genel başarı ortalamasına herhangi bir etkisi yoktur. Sınavda başarılı olan öğrenciler lisans programına kaydedilirler. 

(5) Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Programından aşağıdaki niteliklere sahip öğrenciler muaf tutulurlar. 

a) Fakülte tarafından yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar, 

b) Ortaöğretimini, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlayanlar, 

c) Son 3 yıl içerisinde Tablo-1’de bahsi geçen İngilizce ölçme sınavlarından B+ notuna karşılık gelen puanları almış olanlar, 

ç) Daha önce Türkiye’de başka bir üniversiteye bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümünün Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış veya herhangi bir Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olanlar, 

(6) Fakülteye kayıt hakkı kazanan ve 5 inci bendinin (b), (c), (ç) bentlerinde belirtilen İngilizce yeterlik belgelerine sahip olan öğrenciler, kayıt yaptıracakları öğretim yılı başlamadan önce yapılan ve kendilerine duyurulan yeterlik sınavları gününe kadar, Fakültenin Öğrenci İşleri birimine yeterlik belgelerini getirmeleri halinde İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına girmezler. İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı yapılıp sonuçlar duyurulduktan sonra getirilen ve sınav tarihinden sonra alınmış olan belgeler kabul edilmez. Yeterliğini belgeleyen ve/veya İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında başarılı olan öğrenciler Fakültenin 1 inci sınıf 1 inci yarıyıl programlarındaki derslere alınırlar. 

 

 

 

Tablo 1: İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

 

Sınavlar

Notlar

Harf Karşılığı Başarı Notları

C+

B-

B

B+

A-

A

KLÜ İYS

60-64

65-71

72-78

79-85

86-92

93-100

KPDS/ÜDS

50-57

58-66

67-75

76-84

85-93

94-100

TOEFL IBT

60-69

70-79

80-89

90-99

100-109

110-120

TOEFL CBT

170-192

193-212

213-232

233-252

253-276

277-300

TOEFL PBT

497-522

523-549

550-576

577-606

607-646

647-677

IELTS

5,5

6

6,5

7

7,5

8-9

 

 

Zorunlu hazırlık sınıfı düzeyleri 

MADDE 11 - (1) Süresi içerisinde yeterliğini belgeleyemeyenlerle, İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında başarılı olamayanlar ve/veya sınava girmeyenler, Fakülte hazırlık sınıfında uygun düzeydeki programlara yerleştirilirler. Anılan düzeylerin İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında aldıkları puan çerçevesinde tespiti ve öğrencilerin yeterliklerine uygun bir düzeye yerleştirilmeleri Bölüme bağlı hazırlık koordinatörlüğünün yetki ve sorumluluğundadır.

 

Başarı ölçütleri 

MADDE 12 - (1) (Değişik S.K. 09.02.2016 tarihli ve 73 sayılı) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümünün kararıyla 1 eğitim-öğretim yılını kapsayacak olan hazırlık sınıfı eğitimi boyunca Güz yarıyılında 2 ara sınav, Bahar yarıyılında ise 1 ara sınav ve 1 yılsonu yeterlik sınavı yapılır. Genel başarı notu; vizeler ile sınıf içi çalışmaları ortalamasının (1. Vize: % 20, 2. Vize: % 20, 3. Vize: % 20 ve Sınıf İçi Çalışmaları: % 40) % 50’si ile yılsonu yeterlik sınav notunun % 50’sinden oluşur. Yılsonu yeterlik sınavına girebilmek için derslerin %85'ine katılmış olmak zorunludur. Bütün sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Genel başarı not ortalaması 70 puan ve üzerinde olanlar, bir sonraki yıl lisans programlarına devam ederler.

 (2) Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavında alınan not doğrudan Başarı Notu sayılır. Taban Başarı Notu 100 üzerinden 70’tir. 

(3) Ara sınavların yapılacağı tarih, sınav tarihinden en geç 10 gün önce öğrencilere duyurulur. Yılsonu Yeterlik Sınavı ve İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı ise akademik takvimde belirtildiği tarihte yapılır.

 

Sınavlarda mazeret hali  

MADDE 13 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde Dekanlığa yazılı olarak bildirir. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilenler, mazeret sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan tarihlerde kullanırlar.  

(2) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı yapılmaz. 

(3) Sınavı yapan öğretim elemanı / Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sınav tarihini takip eden 8 iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder. 

(4) Yılsonu Yeterlik Sınavları ile İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. 

 

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 14 - (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına ilan tarihini izleyen günden itibaren en çok 5 iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına yapılır. Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir maddi hata tespit edilmesi durumunda söz konusu hata, ilgili öğretim elemanlarının da görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve sonuçlar ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar. 

           

Devam Durumu 

MADDE 15 -  (1) (Değişik S.K. 09.02.2016 tarihli ve 73 sayılı) İngilizce hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, derslerin % 85’ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen hazırlık sınıfı öğrencileri, yılsonu yeterlik sınavına giremezler.

(2) Hazırlık sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Dekanlığa bildirmek zorundadır. Öğretim elemanlarının öğrenciye derse katılmama izni verme yetkisi yoktur. 

(3) (Değişik S.K. 09.02.2016 tarihli ve 73 sayılı) Öğrenciler derslerin en az % 85’ine devam etmekle yükümlü olduklarından, sosyal ve sportif etkinliklere katılma, raporlu olmaları gibi durumlarda, bu mazeretlerini % 15 devamsızlık süresi içinde kullanmak zorundadır. Rektörlükçe onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler ise katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

 

Başarısızlık 

MADDE 16 - (1) Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan veya başarısız olan öğrenciler, izleyen öğretim yılı başındaki İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına katılabilirler. Bu sınavda da başarısız olmaları durumunda tekrar hazırlık sınıfına alınır ve kaldığı seviyeden itibaren eğitimlerine devam ederler.  

 

Kayıt dondurma ve disiplin işlemleri 

MADDE 17 - (1) Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı sırasında kayıt dondurma talepleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Hazırlık öğretimi bir akademik yılı kapsadığından kayıt dondurma işlemi, yarıyıllık olarak yapılamaz. Kayıt donduran öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başında yapılan İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilirler. Disiplin işlemleri de ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun dekanlığı tarafından yürütülür. 

 

Yabancı uyruklu öğrenciler 

MADDE 18 - (1) Türkçe yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu öğrenci adayları, derslerin İngilizce verilmesi dolayısıyla Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı derslerine devam edebilirler; ancak hazırlık sınıfı yeterlik sınavında başarılı olsalar bile lisans programına geçebilmeleri için Türkçe yeterlik belgesi almaları ve Türkçe yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 90 almış olmaları ön şarttır.

 

 

 

İlişik kesme 

MADDE 19 - (1) İlişik kesme işlemlerinde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki ilgili madde hükümleri uygulanır. İlişik kesme öğrencilerin kayıtlı oldukları kurumun yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

Yatay ve dikey geçişler 

MADDE 20 - (1) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler nakil yaptırdıkları öğretim kurumlarından yabancı dil yeterlik belgesi getirmedikleri takdirde devam koşulu aranmaksızın ilk yapılacak İngilizce Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavına alınırlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönergede yer almayan hükümler 

MADDE 21 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda “Kırklareli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Uygulama sırasında doğabilecek problemleri çözmede Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 22 - (1) Bu Yönerge hükümleri, Üniversite Senatosunca onaylandığı tarihi takip eden öğretim yılı itibariyle yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 23 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

hazırlık yönerge

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.